WYDANIE BIEŻĄCE

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniu koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Zmiany nie dotyczą jednak potrąceń świadczeń alimentacyjnych oraz potrąceń z zasiłków. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania i sprawdź, jakie problemy praktyczne wynikają z nowych przepisów. Pokazujemy to na 14 przykładach z praktyki.

czytaj więcej »

SPRAWDŹ, ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń przypadające na jednego nieosiągającego dochodów członka rodziny. POBIERZ GOTOWE WYLICZENIA!

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od potrąceń z powodu COVID-19 proszę o interpretację następującego przypadku: pracownikowi na mocy porozumienia stron zmniejszono wymiar etatu do 1/2 i tym samym jego wynagrodzenie zasadnicze zostało zmniejszone o 50%. Pracownik prawie cały miesiąc przebywa na zasiłku opiekuńczym. Jego wynagrodzenie od kilku miesięcy podlega zajęciu komorniczemu niealimentacyjnemu. Pracownik posiada w swoim gospodarstwie domowym kilka osób na utrzymaniu. Proszę o informację, czy w tym przypadku pracownikowi przysługuje prawo do objęcia go przywilejem zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia. Czy zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń dotyczy również wynagrodzeń z tytułu zasiłków (chorobowych, opiekuńczych).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na pełny etat na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2.600,00 zł brutto otrzymał zajęcie komornicze. Poinformowałam komornika o niemożności realizowania zajęcia ze względu na to, że wynagrodzenia pracownika w całości podlega ochronie. W odpowiedzi otrzymałam wezwanie do realizacji zajęcia w ustawowej wysokości 50% z uwagi na to, że pracownik jest rencistą i umowa o pracę nie stanowi jego jedynego źródła dochodu, a z ochrony korzysta w zakresie przewidzianym w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym. Pierwszy raz spotkałam się z taką informacją od komornika, mimo że mam pracowników w podobnej sytuacji. Jak mam postąpić w takim przypadku?

czytaj więcej »

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniu koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Rozwiązanie to obowiązuje od 16 maja 2020 r. na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

czytaj więcej »

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decyduje nie tylko poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny. Kwoty wolne od potrąceń zwiększono bowiem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

czytaj więcej »

wiper-pixel