WYDANIE ONLINE

Zdarza się, że praca w ramach umowy zlecenia jest wykonywana jeszcze w starym roku, a płatność za zlecenie następuje w kolejnym roku kalendarzowym, już po podwyżce stawki minimalnej za godzinę pracy zleconej. Sprawdźmy, jak rozliczyć umowy zlecenia, które były wykonywane w grudniu 2019 roku, ale zapłata za nie będzie w styczniu 2020 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudniając pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego, któremu powierzamy samochód służbowy, musimy zawierać z nim umowę o odpowiedzialności materialnej, czy możemy dać mu podpisania oświadczenie o takiej odpowiedzialności?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na 3 miesiące na okres próbny, a następnie na 4 miesiące u tego samego pracodawcy bez dnia przerwy. Czy obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli pracuje krócej niż 6 miesięcy, a w chwili kiedy przekroczy 6 miesięcy – już miesięczny okres wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica składa wnioski o czas wolny na opiekę nad dzieckiem zawsze po jednej godzinie, zawsze w poniedziałki z ostatniej godziny pracy. Jest to dla nas nieco uciążliwe ze względu na stosowany system pracy zmianowej. Czy możemy odmówić realizacji wniosku i poprosić ją o wybór innego dnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim trwającym do października 2020 roku. Kiedy należy dokonać podniesienia jej wynagrodzenia do kwoty minimalnej 2.600 zł (zakładając, że 1 stycznia 2020 r. jest ono niższe) – gdy pracownica przebywa na urlopie, czy po powrocie z niego (w październiku)? Kiedy i w jakiej kwocie należy wypłacić takiej osobie nagrodę jubileuszową, jeżeli odpowiedni staż pracy mija podczas urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (np. w kwietniu 2020 roku)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2020 r. do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia 2.600 zł wliczamy premię przyznawaną przez dyrektora zgodnie z regulaminem premiowania pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pojawił się w rano w pracy, przepracował 45 minut i poczuł się źle, więc udał się do lekarza. Lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie od tego samego dnia. Czy w związku z tym wypłacamy pracownikowi – oprócz wynagrodzenia za czas choroby – wynagrodzenie za przepracowane minuty? W jaki sposób powinniśmy dokonać wyliczeń? Czy prawidłowe jest wyliczenie według schematu: wynagrodzenie za grudzień : 160 godzin wymiarowych w grudniu : 60 minut x 45 minut pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie mamy utworzony regulamin ZFŚS. Oczywiście dla wszystkich jego wydatków (wczasy, wycieczki, kolonie, paczki dla dzieci itp.) mamy opracowany podział ze względu na dochody na członka rodziny. Czy pracodawca może ograniczyć pracownikom dostęp do któregoś z wymienionych w regulaminie świadczeń? Czy pracownik ma prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń wymienionych w regulaminie funduszu, jeżeli oczywiście mieści się w ustalonym kryterium dochodowym?

czytaj więcej »

Pracodawca może zobowiązać pracownika do poinformowania go o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, ale tylko wówczas, gdy ma w tym uzasadniony interes oraz gdy w umowie o pracę lub w umowie o zakazie konkurencji zawrze postanowienie nakładające na pracownika taki obowiązek.

czytaj więcej »

Zawierając z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi stosowne odszkodowanie.

czytaj więcej »

Przypadek z praktyki: Pracownik zatrudniony jest w samorządowej jednostce organizacyjnej. Zwrócił się z prośbą o wliczenie do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców o powierzchni 0,3668 ha w okresie 11.09.2003–01.08.2010 (od ukończenia 16. roku życia do czasu zawarcia umowy o pracę) w charakterze domownika. Przedłożył następujące dokumenty: oświadczenie, że pozostawał z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym; oświadczenie, że podlegał obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów; oświadczenie, że stale pracował w tym gospodarstwie i nie był związany z rolnikiem stosunkiem pracy; oświadczenie o wykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 11.09.2003 r. do 1.08.2010 r.; zaświadczenie z urzędu gminy o braku możliwości potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym; zeznania świadków potwierdzające pracę w tym okresie w gospodarstwie rolnym rodziców o obszarze 0,3668 ha. Ponadto pracownik prosi o wyrównanie dodatku stażowego za okres 3 lat w przypadku wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Czy wielkość gospodarstwa rolnego (0,3668 ha) ma wpływ na zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Czy we wskazanym przypadku pracodawca powinien doliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?

czytaj więcej »

Przypadek z praktyki: Jeden z naszych Czytelników zastanawia się, jak powinien postąpić, gdy jego pracownika nie ma w pracy od lipca –  jest on na długim zwolnieniu lekarskim. Sytuacja ta dezorganizuje pracę w firmie, ponieważ pracownik ten został przyjęty w ramach dofinansowania z Urzędu Pracy na stworzenie i doposażenie nowego stanowiska pracy (umowa na czas określony). Pracodawca tego pracownika ma wątpliwości, czy już w pierwszym dniu po zakończonym zwolnieniu lekarskim może wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę? Czy pracownik ten musi najpierw przejść badania kontrolne i dopiero gdy zostanie dopuszczony do pracy, można wręczyć mu wypowiedzenie, czy można zrobić to bez badań kontrolnych, a na czas trwania okresu wypowiedzenia zwolnić pracownika ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? I czy wtedy pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy? A co gdy pracownik dostanie wypowiedzenie i z tym samym dniem uzyska nowe zwolnienie lekarskie? Czy wtedy z racji nowego L-4 pracodawca musi wycofać wypowiedzenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel