WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Na jej podstawie od 1 lipca 2019 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na PPK zostaną objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób.  Docelowo objęte będą nim wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę. Sprawdźmy, jaki jest harmonogram utworzenia PPK, a także jakie obowiązki ciążą na podmiotach zobowiązanych do wdrożenia tych programów.

czytaj więcej »

Dokumentacja pracownicza składa się z akt osobowych pracownika oraz z pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Część dokumentów związanych z tym uprawnieniem musimy przechowywać w aktach osobowych, a część dołączyć do ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica karmiąca dziecko piersią pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00, a przez kolejną godzinę wykorzystuje przysługującą jej przerwę na karmienie. Czy w razie złożenia przez nią wniosku o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) w wymiarze godzinowym, powinniśmy udzielić jej tego zwolnienia na 7 czy 8 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o pracę z pracownikiem zakończyła się w sierpniu 2018 roku. W marcu 2019 roku najprawdopodobniej ponownie zatrudnimy tę osobę. Czy musimy prowadzić dalej jej dotychczasową dokumentację osobową, czy możemy zaprowadzić nową?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał w lipcu 2018 roku karę porządkową, kilka dni temu kolejną. Czy ubiegłoroczna powinna być przeniesiona z części B akt osobowych do nowo utworzonej części D? W jaki sposób liczyć termin na usunięcie kary pierwszej i drugiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik odszedł na emeryturę 21 lipca 2008 r. Świadectwo pracy zostało wypisane od 1 sierpnia 1995 r. do 21 lipca 2008 r. Pracownik został ponownie zatrudniony 24 lipca 2008 r. i pracuje do 31 marca 2019 r. Czy świadectwo pracy wypisujemy od 24 lipca 2008 r. do 31 marca 2019 r., czy za cały okres zatrudnienia – od 1 sierpnia 1995 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy wypowiedzieć umowę pracownikowi, który od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. był u nas zatrudniony na podstawie umowy w celu nauki zawodu, a następnie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony. Jaki okres wypowiedzenia (jedno- czy trzymiesięczny) obowiązuje w przedstawionej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca planuje zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę, która obecnie jest zatrudniona na tym samym stanowisku pracy, ale na umowę zlecenia i ma badania lekarskie i szkolenie bhp ważne do 2020 roku. Czy w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia konieczne będzie ponowne badanie lekarskie i szkolenie bhp tej osoby?

czytaj więcej »

Pytanie: W skierowaniu na badanie okresowe pracodawca błędnie określił stanowisko pracy pracownika. Cechy charakterystyczne tego właściwego i „błędnego” stanowiska są takie same: praca w hałasie, wymuszona pozycja ciała itp. Badanie się odbyło, a pracownik przyniósł orzeczenie o zdolności do pracy. Ośrodek medycyny pracy nie godzi się na „korektę” orzeczenia w związku z zaistniałą pomyłką pracodawcy. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był oddelegowany do pracy u nas z firmy ukraińskiej i nasza firma zrobiła mu badania wstępne w momencie podjęcia pracy na warunkach oddelegowania. Po jego zakończeniu pracownik wrócił na Ukrainę i po około 2-3 miesiącach wraca do nas do pracy i będzie zatrudniony na umowę o pracę w naszej firmie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (nie będzie to już oddelegowanie). Czy musimy takiego pracownika ponownie kierować na badania lekarskie i czy będą to badania wstępne, czy okresowe? To samo dotyczy szkolenia bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wnioskuje o indywidualny czas pracy w środę każdego tygodnia w godz. 10.00 do 18.00, a w pozostałe dni nadal wykonuje pracę od 7.00 do 15.00. Czy wynikające z tego przekroczenie dobowe należy rozliczać jako godziny nadliczbowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. 10-letni okres przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dotyczy również ewidencji czasu pracy? Dotychczas przyjmowano dla niej znacznie krótszy – gdyż zaledwie 3-letni – okres przechowywania.

czytaj więcej »

Jak wskazała PIP, ponad 40% ogółu skarg zgłoszonych do inspekcji to te dotyczące naruszeń przepisów odnośnie czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń. Dlatego też inspektorzy skupią się w tym roku na czynnościach kontrolnych w obrębie takich zagadnień jak czas pracy, wypłata wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne i wynagrodzenie z tych umów.

czytaj więcej »

wiper-pixel