WYDANIE ONLINE

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie od pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, wystawiane w formie elektronicznej, są przekazywane do płatników składek on-line, bezpośrednio po ich wystawieniu przez lekarza. Sprawdźmy, jakie obowiązują zasady w zakresie odbioru i przechowywania elektronicznych zwolnień lekarskich.

czytaj więcej »

Na prośbę pacjenta i gdy jego płatnik składek (np. pracodawca) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych lekarz może wydać pacjentowi wydruk e-zwolnienia. W takich przypadkach przekazuje wydruk wystawionego e-zwolnienia z systemu teleinformatycznego pacjentowi, opatrując go swoim podpisem i pieczątką. 

czytaj więcej »

Pytanie: Zmieniamy pracownikom zatrudnionym w salonach firmowych nazwy stanowisk. Nie będzie już stanowiska sprzedawcy, będzie np. doradca klienta, specjalista ds. sprzedaży itp. Zmiany te wprowadzamy w drodze porozumienia zmieniającego. Proszę o informację, czy konieczna jest także zmiana zakresu obowiązków z uwagi na zmianę nazewnictwa?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. karta ewidencji czasu pracy jest częścią obowiązkowej dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej wymaga wykazywania w ewidencji czasu pracy danych m.in. o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Sprawdź, czy nowe przepisy wpływają na sposób prowadzenia ewidencji w przypadku pracowników, dla których zgodnie z Kodeksem pracy stosuje się ewidencję uproszczoną.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca wraz ze świadectwem pracy ma wydawać pracownikowi dodatkową informację. Czy trzeba ją umieszczać w świadectwie pracy? I czy obowiązek ten obejmuje wszystkie umowy zakończone od początku 2019 roku, czy tylko te, gdzie dokumentację pracowniczą musimy przechowywać przez 10 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy sporo osób zatrudnionych od dłuższego czasu. W jaki sposób dostosować ich dokumentację do zmienionych przepisów (akta osobowe, ewidencja czasu pracy). Czy trzeba to robić? Co z dokumentacją osób, które zakończyły u nas pracę do końca 2018 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Obywatel Ukrainy jest zatrudniony na umowę o pracę (od 29 sierpnia do 30 listopada na podstawie oświadczenia z UP o powierzeniu pracy; przedłużenie umowy nie jest możliwe, ponieważ przekroczył limit 180 dni pracy i wygasa również jego wiza). Od 28 do 30 listopada ma urlop i w tym czasie przebywa już na terenie Ukrainy. Czy w takim przypadku pracodawca może wydać pracownikowi świadectwo pracy, a ten może potwierdzić jego otrzymanie przed wyjazdem do domu, np. 27 listopada, skoro wiadomo, że termin umowy upłynie 30 listopada?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi z tytułu umowy o pracę przysługuje 6 dni urlopu wypoczynkowego. W zakładzie pracy funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jeden z zapisów tego funduszu mówi, że pracownikowi przysługuje dofinansowanie jeden raz w roku do wypoczynku indywidualnego, w przypadku gdy wykorzysta 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego następujących po sobie. Wynika z tego, że wymiar przysługującego temu pracownikowi urlopu wypoczynkowego (6 dni) nie uprawnia go do otrzymania środków finansowych z ZFŚS. Czy udzielenie mu przez pracodawcę dodatkowego urlopu, który jest urlopem o charakterze uznaniowym, w wymiarze 4 dni i doliczenie go do urlopu wypoczynkowego będzie stanowiło wymiar 10 (6 + 4) dni roboczych urlopu  wypoczynkowego? Ustawa o ZFŚS oraz wewnątrzzakładowy Regulamin ZFŚS działający w zakładzie pracy mówią wyłącznie o urlopie wypoczynkowym. Czy nie ma tu kolizji z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik normalnie pracuje od 6.45 do 14.45, ale jednego dnia musiał dodatkowo przyjść do pracy i pracować w godzinach nadliczbowych od 19.45 do 20.45. O której powinien stawić się w pracy następnego dnia, by został zachowany 11-godzinny odpoczynek dobowy? Czy gdy przyjdzie do pracy na godzinę 9.45, to zostanie zachowany 11-godzinny dobowy odpoczynek?

czytaj więcej »

wiper-pixel