WYDANIE ONLINE

Pracodawca może w dowolny sposób uregulować zasady dotyczące wypłat z ZFŚS, pod warunkiem, że wprowadzi je w życie zgodnie z przepisami prawa – m.in. będzie respektować zasadę przyznawania świadczeń na bazie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Z tego też powodu jest możliwe, że niektórzy spośród pracowników nie spełnią ustalonych warunków i nie otrzymają wsparcia z ZFŚS.

czytaj więcej »

Pytanie:  W magazynie dyskontu bez wiedzy pracowników był założony monitoring. Czy pracodawca na podstawie zapisów z takiego monitoringu (który zarejestrował konsumowanie przez pracowników produktów z magazynu bez uiszczenia zapłaty) mógł z dnia na dzień zwolnić pracowników w trybie dyscyplinarnym? Czy mógł tego dokonać po 2 miesiącach od zarejestrowania nagrań?

czytaj więcej »

Nowy art. 94[6] kp, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację dotyczącą przechowywania dokumentacji pracowniczej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił się z prośbą o zamieszczenie w świadectwie pracy informacji o okresie pełnienia przez niego mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki. Czy tego typu informację  musimy umieścić w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Dotychczas obowiązujące przepisy (art. 86 §  3 kp) jako zasadę przyjmowały wypłacanie wynagrodzenia w formie pieniężnej, do rąk uprawnionego pracownika. Dopiero w przypadku gdy odmienne zapisy zawierał układ zbiorowy pracy lub gdy pracownik wyraził na to zgodę na piśmie, wynagrodzenie za pracę mogło być wypłacone w inny sposób – np. przelewem na konto bankowe. Od 1 stycznia 2019 r. następują zmiany w tym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy osoby bezrobotne skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Od niedawna PUP domaga się, aby w informacjach uzupełniających świadectwa pracy pojawiała się informacja, przez jaki okres  dokonywana była refundacja, a także jak długo trwało zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania pracownika. Czy zamieszczenie takich informacji w świadectwie pracy byłoby postępowaniem prawidłowym? O uwzględnienie tych informacji zwraca się PUP, a nie pracownik.

czytaj więcej »

Pytanie: Wprowadzenie elektronicznej formy zwolnień lekarskich nie zniosło obowiązku informowania pracodawcy o swojej nieobecności i jej okresie nie później niż drugiego dnia absencji. Czy w takim przypadku możemy zastosować karę porządkową wobec pracownika, który z tego obowiązku się nie wywiązuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciąży złożyła wniosek o zastosowanie wobec niej przerywanego czasu pracy. Czy możemy się na to zgodzić? Czy w związku z tym, że system ten stosowany byłby na wniosek pracownicy, która wyraźnie zrzekłaby się wynagrodzenia za czas przerwy, można by go nie wypłacać?

czytaj więcej »

Pytanie: Oświadczenie o powierzeniu pracy zostało zarejestrowane w PUP i upoważnia pracownika do pracy w okresie od 22 września do 14 grudnia 2018 r. Pracownik wjechał do Polski 19 września, a rozpoczął pracę od 24 września. Ma pracować do 14 grudnia 2018 r. (paszport biometryczny). Po tym terminie planuje wrócić na Ukrainę na 2 lub 3 miesiące i ponownie przyjechać do pracy na paszporcie biometrycznym. Jak liczyć terminy pracy 6 miesięcy oraz okres 90 dni na paszporcie biometrycznym? Jak długo pracownik będzie mógł przebywać w Polsce i jak długo będzie mógł pracować w 2019 roku? W 2018 roku pracował tylko w naszym zakładzie w terminach wskazanych wyżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy Ukraińców w ramach umowy zlecenia, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. W oświadczeniu zawarto zapis, że powinni oni pracować 168 godzin w miesiącu. Jeden z nich wyjechał na 2 tygodnie do rodziny na Ukrainę. Gdyby wrócił na czas, zdążyłby wypracować odpowiednią liczbę godzin; dlatego nie rozwiązywaliśmy z nim umowy zlecenia. Niestety okazało się, że nie będzie go ponad miesiąc (w listopadzie nie będzie miał żadnych godzin pracy). Czy fakt, że nie będzie miał w jednym z miesięcy godzin pracy jest zgodny z oświadczeniem i nie ma w związku z tym żadnych konsekwencji? Czy po powrocie z Ukrainy zleceniobiorca musi uzupełnić dokumenty o urlop bezpłatny na okres, kiedy go nie było?

czytaj więcej »

wiper-pixel