WYDANIE ONLINE

To do każdego pracodawcy będzie należeć decyzja, czy od przyszłego roku prowadzić dokumentację pracowniczą jak dotychczas w formie papierowej, czy też zamienić dokumenty papierowe na elektroniczne. Jeżeli wybór padnie na wersję elektroniczną, pracodawca będzie musiał dopełnić określonych obowiązków, m.in. w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia takiej dokumentacji. Sprawdźmy, na czym ma polegać digitalizacja dokumentów kadrowych oraz jak krok po kroku, sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić ten proces w swojej firmie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica została powołana na urzędnika wyborczego na okres 6 lat w sąsiednim mieście. W zaistniałej sytuacji bardzo często zwraca się o udzielenie kilku dni lub godzin w ciągu dnia wolnych w związku z wykonywaniem zadań w tym zakresie. Jako dowód wykonywania tych czynności przedstawia zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wystawione przez komisarza wyborczego. Jak rozliczać taką nieobecność? Czy pracodawca powinien zapłacić za dni i godziny nieobecności? Czy taką nieobecność należy odliczać od stażu pracy przy ustalaniu uprawnień pracowniczych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w firmie od 1 września 1987 r. do  3 września 2018 r. W czasie zatrudnienia w okresie od 27 października 1988 r. do 19 grudnia 1989 r. odbywał służbę wojskową, po której wrócił do pracy w dniu 9 stycznia 1990 r. (miał 2 tygodnie przerwy pomiędzy wojskiem a zawartą umową po służbie wojskowej); pracownik nie miał wystawionego świadectwa pracy w momencie przejścia na służbę wojskową. Czy okres służby wojskowej i przerwę w zatrudnieniu do 9 stycznia 1990 r. powinniśmy ująć w świadectwie pracy jako okres zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po zmianach od stycznia 2019 roku będziemy mogli prowadzić elektroniczne akta osobowe  tylko dla niektórych pracowników (np. tylko dla osób pracujących w jednym z oddziałów firmy albo tylko dla tych, którzy już zakończyli zatrudnienie)? I czy w aktach danego pracownika elektroniczna może być jedynie część dokumentów, a reszta papierowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy wprowadzić dla jednego z pracowników system zadaniowego czasu pracy. Nasz regulamin pracy nie przewiduje takiego systemu – czy aby go zastosować, trzeba go najpierw wprowadzić do regulaminu?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z wejściem do Kodeksu pracy nowych przepisów dotyczących monitoringu wprowadziliśmy załącznik do regulaminu pracy mówiący o stosowaniu monitoringu. Informacja ta została przekazana zatrudnionym pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Czy każdy nowo zatrudniony pracownik powinien podpisać oświadczenie mówiące o tym, że został poinformowany o monitoringu, czy wystarczy podpis na umowie o pracę, gdzie pracownik wskazuje, iż zapoznał się z regulaminem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na stanowisku pomocniczym w ramach umowy o pracę na czas określony dostarczyła zwolnienie lekarskie na kilka dni. Czy w związku z nieobecnością chorobową pracownicy dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia na wykonywanie jej obowiązków przez inną osobę? Czy w takim przypadku możliwe jest tylko zawarcie umowy o pracę na czas określony (tj. umowy na zastępstwo)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego złożył wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 7/8. Czy w związku z tym wymiar tego urlop ulegnie wydłużeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicę ciężarną pracodawca powinien zwalniać na badania lekarskie. Czy takie zwolnienie powinno być potwierdzone ZUS ZLA? Czy nie ma konieczności brania zaświadczenia od lekarza, a pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia tak jakby pracowała? A czy sam fakt ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim, czy wystarczy informacja ustna przekazana przez pracownicę pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik odpowiedzialny za zorganizowanie prelekcji na szkoleniu wyjazdowym, nie dopilnował wszystkich wytycznych wykazanych w umowie zawartej z prelegentem (chodziło o niedopilnowanie właściwego przygotowania przez hotel warunków technicznych dla prelekcji). W związku z tym prelegent opóźnił wykład oraz naliczył nam z tego tytułu karę umowną. W jaki sposób możemy ukarać pracownika odpowiedzialnego za zorganizowanie prelekcji? Czy możemy udzielić nagany bądź upomnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracowników młodocianych. Czy wobec pracownika zatrudnionego w celu przygotowania do zawodu można zastosować kary porządkowe wynikające z Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel