WYDANIE ONLINE

Od 1 marca 2018 r. ograniczenie handlu w niedzielę i święta jest uregulowane w odrębnej ustawie. Oznacza to, że zasady w niej zapisane mają pierwszeństwo przed regulacjami zarówno Kodeksu pracy, jak i innych ustaw (w tym także Kodeksu cywilnego). Ustawa nie dotyczy bowiem wyłącznie pracowników. Zmiany dotknęły także Kodeks pracy, ale są one fragmentaryczne – wykreślono bowiem przepis art. 151[9a] kp, ustanawiający wcześniejszy zakaz handlu w święta, a zamiast niego wprowadzono art. 151[9b] kp, który bezpośrednio odwołuje się do przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: UOHN). Pozostałe zmiany są jedynie konsekwencją wykreślenia wspomnianego przepisu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku gdy pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę (1-miesięczny okres wypowiedzenia), pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o swojej decyzji pisemnie, czy wystarczy informacja ustna? Co w sytuacji, gdy pracownik nie chce wykorzystać urlopu, bo woli mieć wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy za święto  11 listopada i 6 stycznia należy się dzień wolny pracownikom  zatrudnionym w niepełnym wymiarze, świadczącym pracę nie we wszystkie dni tygodnia? Sprawa dotyczy radcy prawnego zatrudnionego w wymiarze 3/4  etatu. Jego dni pracy to środy po 4 godz. i piątki po 8 godz., jest to 2/5  czasu pracy ustalonego w umowie o pracę, czyli niezbędne minimum. Spotkaliśmy się z zarzutem pracownika, że byłaby to dyskryminacja  pracowników, ponieważ pracodawca zobowiązany jest bezwzględnie stosować  art. 29[2] § 1 kp ustalający zasadę niedyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca prowadzi działalność w branży budowlanej. Od początku 2017 roku  boryka się z trudnościami w naborze pracowników. Chętni do pracy rezygnują po kilku, kilkunastu dniach, szczególnie ci z nich, którzy kierowani byli przez urząd pracy. Zakładanie indywidualnych  akt osobowych  dla każdego kilku- lub kilkunastodniowego pracownika staje się coraz bardziej kłopotliwe. Czy do czasu wprowadzenia akt elektronicznych można ułatwić sobie prowadzenie dokumentacji przynajmniej  w kilkunastodniowym okresie próbnym w ten sposób, żeby luźne dokumenty trzymać  w jednej wspólnej teczce i zakładać pełnoprawne akta dopiero, gdy dany pracownik się sprawdzi. Czy jest to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika wydziału (wcześniej specjalisty ds. sprzedaży) został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na cały okres 3-miesięcznego wypowiedzenia. W jaki sposób w związku z tym wypełnić świadectwo pracy? Czy w rubryce dotyczącej rodzaju pracy musimy podać, że w okresie wypowiedzenia nie wykonywał pracy w związku ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy zgodnie z zapisami regulaminu pracy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00. Chcemy jednej z osób zmienić rozkład na wtorek–sobota, przy zachowaniu tych samych godzin pracy. Czy możemy zmienić rozkład czasu pracy dla jednej osoby bez zmiany regulaminu? Czy wniosek pracownika pozwala zmienić dni pracy, czy może obejmować tylko zmianę godzin pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnił osobę bezrobotną skierowaną przez urząd pracy w ramach prac interwencyjnych. Dodatkowo zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych oraz na dalszy okres nie krótszy niż 30 dni. Ostatecznie umowę zawarto od 23 czerwca 2016 r. do 22 stycznia 2018 r. na stanowisko pomocy administracyjno-biurowej. Czy jest możliwość zatrudnienia tej samej osoby na umowę o pracę na okres próbny na 3 miesiące na stanowisku pomocy administracyjnej? I czy ta umowa próbna będzie liczyła się do tzw. limitu umów (limit czasowy i ilościowy)?

czytaj więcej »

Pytanie: Wiemy, że musimy usunąć ksero dowodów osobistych z akt osobowych pracowników. Jak powinniśmy jednak postąpić w przypadku pracowników, którzy pracują u nas już 10 czy 15 lat i tej dokumentacji w części B jest bardzo dużo? Czy po wyjęciu dowodu trzeba zmienić numerację na wszystkich umieszczonych w części B dokumentach, a tym samym przepisać całą ewidencję? Czy jest jakiś inny sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał  następujący rozkład czasu pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00, środa 8.00-10.00, czwartek 8.00-16.00 i piątek 10.00-18.00. Tak też pracował. Nie mamy jak na razie wprowadzonych zmiennych rozkładów czasu pracy i zdajemy sobie sprawę, że harmonogram był stworzony nieprawidłowo. Jakie są konsekwencje praktyczne takiego grafiku i wykonywania według niego pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik z początkiem roku pracował na 4/5 etatu, od maja będzie zatrudniony na 1/2 etatu. Ma dwójkę dzieci (9 i 12 lat) i w związku z tym korzysta z czasu wolnego na opiekę. W styczniu wykorzystał 3 godziny opieki. Czy zmiana wymiaru czasu pracy powinna wpływać na wielkość tego uprawnienia i jeżeli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, zatrudniony na 1/4 etatu, od 2017 roku przebywał na urlopie bezpłatnym (sprawy prywatne). W 2018 roku pracownik jednak zmarł. Jaką odprawę pośmiertną zakład pracy powinien wypłacić rodzinie zmarłego? Czy odprawa powinna zostać wypłacona z 1/4 etatu, czy z pełnego i jaką wielkość wynagrodzenia wziąć pod uwagę, jeśli w styczniu 2018 roku mieliśmy wzrost minimalnego wynagrodzenia, a pracownik nie podpisał porozumienia do umowy? W jakim terminie odprawa powinna zostać wypłacona, komu (tylko żonie czy również dzieciom) i w jakiej części? Czy rodzina powinna dostarczyć pracodawcy dokumenty potwierdzające, że była rodziną dla zmarłego (odpis ślubu, aktu urodzenia)?

czytaj więcej »

wiper-pixel