WYDANIE ONLINE

Czy do stażu urlopowego można wliczać pracę na umowach cywilnoprawnych i prowadzenie własnej firmy? Czy uwzględnieniu podlegają tylko zakończone okresy zatrudnienia? Jak liczyć pierwszy miesiąc pracy uprawniający do pierwszego urlopu? W jaki sposób ustalać wymiar urlopu pracownika, który w trakcie roku przechodzi na niższy etat? To zaledwie kilka z wielu pytań związanych z urlopami wypoczynkowymi. Poznaj odpowiedzi na 9 najczęściej zadawanych!

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca dosyć regularnie zleca pracownikom pracę w godzinach nadliczbowych. Często poleca ją w takim wymiarze, że znacząco ograniczany jest 11-godzinny odpoczynek dobowy. Czy w takich przypadkach odmowa wykonywania pracy mogłaby się wiązać z konsekwencjami dyscyplinarnymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ryczałt za godziny nadliczbowe określony kwotowo ulega pomniejszeniu, jeżeli zmniejsza się wymiar czasu pracy, np. pracownik na cały etat ma ryczałt 400 zł brutto, to na pół etatu będzie miał 200 zł? Czy ryczałt jest niezmienny, a może można nim dowolnie dysponować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na czas określony od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę i w połowie marca przestał przychodzić do pracy. Czy wypowiedzenie złożone przez pracownika jest skuteczne? Jaki tryb rozwiązania umowy należy wpisać w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedną z przesłanek wyłączających limitowanie umów na czas określony jest zatrudnienie na czas kadencji. Czy obejmuje to członków zarządu np. spółki z o.o.? Jeżeli tak, to czy wyłączenie dotyczy również osób zatrudnionych w związku z pełnieniem przez daną osobę funkcji w zarządzie, np. asystentów, doradców, z którymi inna osoba wybrana w przyszłości w skład zarządu nie będzie chciała współpracować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy praca przy pełnieniu dyżuru przeciwpożarowego w punkcie alarmowym, a także praca kierowcy obsługującego samochód przeciwpożarowy, mogą być uznane za prace sezonowe w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy? Praca wykonywana jest od 15 marca do 30 września. Dyżur przeciwpożarowy ma na celu zabezpieczenie lasu przed pożarami oraz natychmiastową reakcję służb leśnych w celu zabezpieczenia obszaru zagrożonego pożarem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Od 1 maja 2016 r. chcemy zatrudnić pracownika, który już wcześniej u nas pracował (od 1 maja 2012 r. do 31 lipca 2012 r. na okres próbny, a potem bezpośrednio po sobie na dwie roczne umowy na czas określony). Czy możemy zatrudnić go na okres próbny (od poprzedniej takiej umowy minęły ponad 3 lata)? Jak umowa zawierana obecnie będzie traktowana w związku z nowymi limitami umów?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprawa dotyczy dyskryminacji ze względu na wynagrodzenie. Czy pracownicy na takich samych stanowiskach pracy, zatrudnieni w tym samym dziale oraz z tym samym zakresem czynności mogą mieć różną wysokość wynagrodzenia (różnica wynika ze stażu pracy w zakładzie pracy bądź z zaangażowania w pracę)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nie zastosował się do przepisów BHP, a mianowicie nie zachował należytej ostrożności i uszkodził wózkiem widłowym inny wózek widłowy. Pracodawca ukarał go karą upomnienia z jednoczesnym pozbawieniem połowy premii uznaniowej za miesiąc. Czy nakładając taką karę, pracodawca postąpił prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica złożyła wniosek o urlop macierzyński na dziecko swojej niepracującej córki. Kodeks pracy dopuszcza udzielenie pracownikowi innemu najbliższemu członkowi rodziny (np. pracującej na etacie babci) urlopu macierzyńskiego jedynie w przypadku: niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (urlop przysługuje w części przypadającej po dniu powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji). Kto wydaje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji córki? Czy jeśli data ustalenia niezdolności zostanie orzeczona wstecz, to zasiłek przyznajemy wstecz, czy od momentu złożenia wniosku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na długotrwałym chorobowym. Na 2 miesiące przed upływem 182-dniowego okresu zasiłkowego złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. We wniosku było podane, że okres zasiłkowy upływa 19 marca 2016 r. Po zbadaniu przez komisję pracownik i pracodawca otrzymali decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia od 20 marca 2016 r. Pracownik ostatnie zwolnienie lekarskie dostarczył na okres do 5 marca 2016 r. – w tym dniu upłynęło 168 dni okresu zasiłkowego. Po tym dniu przez własną nieuwagę nie udał się już się do lekarza i ma w związku z tym przerwę w udokumentowaniu niezdolności (od 6 do 19 marca). Czy na podstawie decyzji ZUS można wypłacić świadczenie rehabilitacyjne od 20 marca 2016 r., jeżeli pracownik nie przebywał (nie udokumentował) pobierania zasiłku przez 182 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zaadoptował dwuletnią dziewczynkę, która od 8 miesiąca życia do tej pory przebywała w Domu Dziecka. Czy pracownikowi przysługuje urlop ojcowski na zaadoptowaną dwuletnią dziewczynkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, można wliczyć pracownikowi okres zatrudnienia w Irlandii, jeśli nie ma dokumentu poświadczającego dokładny okres zatrudnienia? Pracownik dostarczył „świadectwo wynagrodzenia, odprowadzonych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne”, odpowiadające polskiemu PIT. Jest to dokument obejmujący rok kalendarzowy, w którym użyte jest sformułowanie: całkowita liczba tygodni opłacania składek – 52, a osoba, której dotyczy dokument, jest określana w całym dokumencie jako „pracownik”. Czy na tej podstawie można zaliczyć okresy zatrudnienia za granicą?

czytaj więcej »

Pytanie: Agencja pracy tymczasowej kieruje swoich pracowników na badania wstępne przed rozpoczęciem pracy (np. umowa zawarta od 1 kwietnia, badania wykonane 28 marca 2016 r.) – czy jest to prawidłowe? Czy pracownikowi należy się płatny dzień wolny za wykonanie badań? Czy powinniśmy zwrócić koszty dojazdu na te badania, jeśli przychodnia znajduje się poza miejscem wykonywania pracy (jeśli tak, to w jaki sposób powinno być to zawarte w umowie)? A może należy wystawić pracownikowi delegację lub zwrócić koszty biletów?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może z własnej inicjatywy wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy dla konkretnego pracownika? Jeżeli tak, w jaki sposób może to uczynić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować pracę w taki sposób, aby pracownicy wykonywali ją np. przez 2 tygodnie po 12 godzin, a następnie tydzień po 8 godzin albo przez cały miesiąc pracowali wyłącznie przez 8 godzin na dobę – oczywiście z zachowaniem okresów odpoczynków i zapewnieniem wypracowania wymaganej liczby godzin w okresie rozliczeniowym? Regulamin pracy przewiduje też system podstawowy dla tej grupy.

czytaj więcej »

wiper-pixel