WYDANIE ONLINE

Nierzetelna ewidencja czasu pracy, pociągająca za sobą błędy w wypłacie wynagrodzeń, świadectwo pracy z brakami, brak orzeczenia lekarskiego dopuszczającego pracownika do pracy, nienależyte zabezpieczenie urządzeń, z których korzystają pracownicy – pracodawcy popełniają wiele błędów. Jednak w stosunkach pracy nie obowiązuje zasada do trzech razy sztuka – już za pierwsze przewinienie pracodawca może otrzymać „czerwoną kartkę”.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki jest tryb ustalania planu urlopów u pracodawcy, u którego działają dwa związki zawodowe? Jeden z nich zgadza się, aby urlopy były udzielane na indywidualne wnioski pracowników, bez planu urlopów. Drugi nie chce zrezygnować z tworzenia planu. Czy pracodawca w takim przypadku musi tworzyć plan urlopów? I czy w razie takiego obowiązku, musi konsultować go z organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak krok po kroku wypowiedzieć zakładowy układ zbiorowy pracy? Układ podpisały trzy związki zawodowe i pracodawca. Po podpisaniu układu powstała rada pracowników. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Co w sytuacji, gdy na wypowiedzenie nie zgodzą się związki zawodowe? Kiedy wręczyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył odwołanie od kary porządkowej. Za 3 dni idzie na urlop wypoczynkowy na 2 tygodnie. Zgodnie z przepisami pracodawca ma 14 dni na odpowiedź. Czy możemy wręczyć ją pracownikowi w dniu powrotu z urlopu, mimo że minie ustawowe 14 dni, czy należy wysłać odpowiedź do pracownika pocztą?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy (zmiana etatu z pełnego na 1/2 oraz proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia), które upłynęło 1 kwietnia 2012 r. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia. Sąd 29 maja 2015 r. wydał wyrok przywracający pracownika na poprzednie warunki zatrudnienia. Pracownik 1 czerwca 2015 r. zgłosił pracodawcy na piśmie gotowość podjęcia pracy w pełnym wymiarze. Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika – czy każdy dzień urlopu z kwietnia 2012 r., zaliczony jako 4 godziny, liczyć jako 8 godzin? Czy należy wyrównać pracownikowi wynagrodzenie od 1 kwietnia 2012 r.? Czy należy przeliczyć nagrodę jubileuszową wypłaconą pracownikowi w 2014 r. na podstawie wynagrodzenia za 1/2 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Po otrzymaniu świadectwa pracy były pracownik zażądał wypłaty ekwiwalentu dodatkowo za jeden dzień urlopu. Pracodawca odmówił, informując, że pracownik nie przedłożył dokumentów, wykazujących jego prawo do 26 dni urlopu. Czy pracodawca musi uwzględnić dostarczone po ustaniu stosunku pracy dokumenty (potwierdzające prawo do 26 dni) i przyznać ten dzień urlopu oraz, co się z tym wiąże, zmienić świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. W najbliższym czasie pracownicy otrzymają podwyżki regulujące wynagrodzenia. Czy poprawne będzie przyznanie podwyżek również pracownikom przebywającym na długich zwolnieniach lekarskich (np. z powodu ciąży), urlopach: macierzyńskich, dodatkowych macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych oraz na świadczeniu rehabilitacyjnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników zamierza podjąć studia MBA i poprosił nas, abyśmy za nie zapłacili, a on zwróci tę kwotę w sześciu równych ratach. Kierunek studiów jest związany z pracą pracownika, dlatego chcemy udzielić mu pożyczki. Jako firma również zyskamy, bo pracownik podniesie swoje kompetencje. Czy taka pożyczka będzie skutkowała powstaniem u pracownika przychodu, od którego będziemy musieli naliczyć podatek i składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli firma zatrudnia 18 pracowników i nie ma regulaminu pracy, to w jaki sposób powiadomić pracowników o liczbie nadgodzin w danym roku kalendarzowym? Czy zawrzeć to w porozumieniu zmieniającym (aneksie do umowy), czy w informacji dla pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownik jednego z wydziałów pracuje na 1/2 etatu. Czy dla tej osoby musimy również określać w umowie limit godzin pracy, po przekroczeniu którego przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia, skoro zgodnie z przepisami Kodeksu pracy świadczy dodatkową pracę bez rekompensaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracowników, którzy realizowali zadania związane z kontrolą projektów unijnych, które kończą się 31 grudnia 2015 r. Z tą datą wygasają też zadania realizowane przez tych pracowników. Nie możemy zaproponować im innej pracy i będziemy zmuszeni zlikwidować komórkę organizacyjną, w której pracują, a pracownikom wypowiedzieć umowy o pracę (pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, nie ulega likwidacji i nie ogłasza upadłości). W gronie tych osób są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną oraz z tytułu rodzicielstwa. Czy w tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 39 oraz 1861 i 1868 Kodeksu pracy? Czy po zakończeniu przez pracownika urlopu rodzicielskiego i złożeniu wniosku o urlop wychowawczy, lub w trakcie trwania tego urlopu, możemy wypowiedzieć mu stosunek pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na zastępstwo za pracownicę, która jest w ciąży i w związku z tym korzysta z uprawnień związanych z urodzeniem dziecka (tak zapisano w umowie). Osoba zastępowana w trakcie urlopu wypoczynkowego udzielonego jej po urlopie rodzicielskim złożyła pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 31 lipca 2015 r. Osoba zastępująca przebywa na urlopie wypoczynkowym do 7 sierpnia 2015 r. Jaką datę końcową zatrudnienia powinien wpisać pracodawca w świadectwie pracy dla zastępcy (31 lipca czy 7 sierpnia 2015 r.)? Czy zastępcy należy wypłacić ekwiwalent za urlop, jeśli następnego dnia po rozwiązaniu umowy na zastępstwo zawrzemy z nim umowę o pracę na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Żona naszego pracownika, który poważnie zachorował, zwróciła się do nas z prośbą o jednorazową bezzwrotną zapomogę dla pracownika. Czy w tej sytuacji żona (pracownika, który nie jest w stanie napisać wniosku) może w imieniu męża napisać wniosek o zapomogę, a firma wypłaci zapomogę na konto naszego pracownika?

czytaj więcej »

wiper-pixel