WYDANIE ONLINE

Pracodawca, który chce wspierać wypoczynek swoich pracowników, ma do wyboru dwie opcje: świadczenie urlopowe lub dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS (czyli popularne „wczasy pod gruszą”). Co je łączy, a jakie są między nimi różnice? I czy można dopłacać do wypoczynku pracowników w inny, pozasocjalny, sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: W zastępstwie nieobecnego pracownika, na okres od 25 maja do 3 czerwca 2015 r., zatrudniliśmy pracownika na 1/2 etatu. Osoba ta pracuje w innym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy pracownikowi przysługuje u nas urlop wypoczynkowy, a jeżeli tak – to w jakim wymiarze (pracownik posiada ponad 20-letni staż pracy)? Czy po rozwiązaniu stosunku pracy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Jak go wyliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik miał pracować w poniedziałek od 8.00 do 16.00, a we wtorek od 10.00 do 18.00. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy otrzymał polecenie pracy we wtorek od 7.00. Pracował tego dnia do 18.00. W jaki sposób rozliczyć czas pracy i nadgodziny? Jak rekompensować powstałe godziny nadliczbowe – czy jako przekroczenie dobowe czy średniotygodniowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 22 maja 2015 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę. Oprócz stałej pensji pracownik otrzymuje premie miesięczne oraz kwartalne (wypłacane po rozliczeniu przychodów ze sprzedaży, zwykle w ciągu miesiąca po zakończeniu kwartału). Kiedy mamy w tej sytuacji wypłacić pracownikowi pensję, premię i odprawę emerytalną? Czy wszystko wypłacamy w ostatnim dniu zatrudnienia, czy nadal wiążą nas w odniesieniu do wynagrodzenia i premii terminy wynikające z przepisów wewnętrznych? Czy odprawa emerytalna powinna być wypłacona w dniu przedstawienia decyzji o przyznaniu emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został przywrócony do pracy orzeczeniem sądu. Skontaktowaliśmy się z nim niezwłocznie, pytając, kiedy stawi się do pracy. Pracownik odpowiedział, że chce wrócić do pracy, ale przebywa za granicą i może podjąć pracę dopiero za miesiąc. Czy w tej sytuacji nadal będziemy zobowiązani przyjąć go do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Do 28 kwietnia 2015 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim (ponad 30 dni). Pracownik udał się do lekarza leczącego 29 kwietnia i otrzymał zaświadczenie o zdolności do pracy od tego dnia. Wydaliśmy pracownikowi skierowanie na badania kontrolne (do lekarza medycyny pracy). Nie udało mu się jednak dostać do lekarza ani 29, ani 30 kwietnia 2015 r. Wizytę i badania odbył dopiero 4 maja i uzyskał zaświadczenie o braku przeciwwskazań do dotychczasowej pracy od 30 kwietnia (mimo że lekarz leczący wydał zaświadczenie od 29 kwietnia). Jak rozliczyć te nieobecności? Czy 29 i 30 kwietnia należy potraktować jako dni wolne na badania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica A do 31 lipca 2015 r. przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Na jej stanowisko pracodawca zatrudnił, na umowę o pracę na czas zastępstwa, pracownicę B. Osoba ta również dostarczyła dłuższe zwolnienie lekarskie, oznaczone kodem „B” (drugi miesiąc ciąży). Dlatego pracodawca zdecydował się na zatrudnienie kolejnej pracownicy (osoba C) na czas zastępstwa za zastępcę. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy na czas zastępstwa osoby B? Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę osoby C, jeśli pracownica, którą zastępuje, będzie przebywała na długim zwolnieniu lekarskim i nie wróci do pracy do 31 lipca 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy naszego zakładu pracują w równoważnym systemie czasu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Czy na wniosek pracownika można wydłużyć okres rozliczeniowy do 6 miesięcy? Zdarza się, że pracownik ma godziny nadliczbowe i nie może odebrać ich w danym kwartale. Czy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny w kolejnych 3 miesiącach?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy zatrudnieni na 1/3 etatu, wynagradzani ryczałtowo, w kwietniu 2015 r. skierowani zostali przez pracodawcę na kurs związany z wykonywaną pracą. Kurs trwał od 13 do 24 kwietnia 2015 r., zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za luty dla tych pracowników? Czy należy zaliczyć czas szkolenia do czasu pracy i wypłacić wynagrodzenie za godziny wypracowane ponad normę dla 1/3 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica, przebywając na urlopie rodzicielskim, zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Chce podjąć pracę u innego pracodawcy. Czy takie rozwiązanie umowy jest możliwe w każdym momencie trwania urlopu rodzicielskiego, czy i tutaj jest obowiązek wykorzystania przez pracownicę co najmniej 8 tygodni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki wojskowej podczas pełnienia obowiązków służbowych, jadąc służbowym rowerem z jednego posterunku na drugi, upadł i doznał obrażeń. Przebywał 2 dni w szpitalu, a następnie przez 5 dni na zwolnieniu lekarskim. Po rozmowie z żoną pracownika dowiedzieliśmy się, że niekontrolowane upadki zdarzają się u pracownika często. Służba w jednostce jest związana z ochroną obiektów na rozległym terenie. Obawiamy się, że wypadek może się powtórzyć. Czy możemy skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie? Co będzie, jeżeli pracownik odmówi poddania się takim badaniom?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownica pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, ponieważ jednak korzysta z przerw na karmienie, kończy pracę o 15.00. W czwartek pracodawca, ze względu na szczególne potrzeby (konieczność koordynacji wprowadzania nowego systemu), polecił jej pracę do 21.00. W jaki sposób rozliczyć czas pracy pracownicy? Czy do godzin faktycznie przepracowanych należy doliczyć godzinną przerwę na karmienie, z której pracownica w tym dniu faktycznie nie skorzystała? Jak w takim przypadku liczyć minimalny odpoczynek dobowy – czy pracownica może przyjść następnego dnia do pracy na 8.00? 

czytaj więcej »

Pytanie: Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego (trwającego ponad 30 dni, po wypadku poza pracą) skierowaliśmy pracownika na badania kontrolne. Lekarz medycyny pracy orzekł, że pracownik jest zdolny do wykonywania dotychczasowej pracy i wydał orzeczenie ważne do września 2017 r. Jednak po kilku miesiącach bezpośredni przełożony pracownika stwierdził, że pracownik nie wykonuje swojej pracy z taką samą efektywnością jak przed wypadkiem. Czy możemy ponownie skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z nowymi przepisami skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, „z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania”. Dla kogo są dwa skierowania? Czy oba egzemplarze przekazujemy pracownikowi, udającemu się na badania lekarskie, z czego jedno jest przeznaczone dla lekarza medycyny pracy, a drugie dla pracownika? A może jedno skierowanie przekazujemy za pośrednictwem pracownika lekarzowi, a drugie zostawiamy w aktach razem z otrzymanym orzeczeniem od lekarza medycyny pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim, który kończy się 9 czerwca 2015 r. Pozostało jej 16 dni urlopu zaległego za 2014 r., ma również 26 dni urlopu bieżącego. Czy może wystąpić o urlop wychowawczy na 4 miesiące, nie wykorzystując tych urlopów? W międzyczasie w firmie była podwyżka wynagrodzeń, która objęła również pracownicę, ponieważ jednak przebywała ona na urlopie rodzicielskim, nie mogliśmy wypłacić jej zwiększonego wynagrodzenia. Czy w związku z tym pracownicy należy się wyrównanie po powrocie do pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel