180

Pracownik pracuje powyżej 4 godzin, ale tylko w niektóre dni tygodnia – czy ma prawo do refundacji zakupu okularów?

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i pracuje przez 3 dni w tygodniu: w środę (6 godzin), czwartek (8 godzin) i piątek (6 godzin). Czy w przypadku gdy pracownik w wymienione dni tygodnia pracuje przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, musimy skierować go na badania okulistyczne? I czy ewentualnie będzie należeć się mu dofinansowanie do zakupu okularów – w razie wskazania takiej konieczności w zaświadczeniu lekarza medycyny pracy?

Pracownik nie udokumentował okresów zatrudnienia – jak poprawnie ustalić mu wymiar urlopu wypoczynkowego?

Pytanie: Zdarza się, że pracownik nie przedstawia świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy ani świadectw szkolnych, określając jedynie okresy zatrudnienia i wykształcenia w kwestionariuszu osobowym. Jak mamy wtedy naliczyć przysługujący mu urlop wypoczynkowy – „z dołu” czy „z góry”? Czy w przypadku pracowników, którzy nie przedłożyli świadectw pracy, możemy uznać, że jest to ich pierwsza praca? Czy osoby te powinny np. podpisać oświadczenie, że nie mają świadectw pracy? Czy jeśli taka osoba porzuci pracę, np. po przepracowaniu 2 dni, musimy wypłacić jej ekwiwalent za urlop?

Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłku profilaktycznego – jakie nowe sposoby zyskają wkrótce pracodawcy?

Ministerstwo pracy pracuje nad rozwiązaniami, które mają ułatwić pracodawcom zapewnienie posiłków profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Sprawdź szczegóły.

179

ZUS orzekł niezdolność pracownika do pracy – jak i kiedy możemy rozwiązać z nim umowę?

Pytanie: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni, przed upływem tego terminu złożył dokumentację do ZUS w celu przyznania mu renty. Miał już komisję lekarską, na której zostało stwierdzone, że jest całkowicie niezdolny do pracy. Termin niezdolności do pracy ZUS wyznaczył do 31 stycznia 2020 r. Ani pracownik, ani pracodawca nie otrzymali jeszcze decyzji ZUS stwierdzającej ww. informacje. Czy w przypadku otrzymania takiej decyzji pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron? Obecna umowa z pracownikiem zawarta jest na czas nieokreślony. Czy pracownikowi należy się jednomiesięczna odprawa rentowa, jeśli ZUS orzekł czasową niezdolność do pracy? Kiedy taka odprawa powinna zostać pracownikowi wypłacona i czy powinna zostać ujęta w świadectwie pracy, jeśli tak to w którym punkcie? Czy w przypadku gdyby pracodawca nie rozwiązał umowy z pracownikiem, tylko czekał do 31 stycznia 2020 r., na liście obecności tego pracownika można ująć to jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną? Czy za ten czas (tj. do 31 stycznia 2020 r.) pracownikowi przysługiwałby urlop wypoczynkowy?

PUODO: Pracodawca ma obowiązek udostępnić dane osobowe zatrudnionych na potrzeby referendum strajkowego

Jak wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organizacje związkowe mają prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników w związku z organizowanym referendum strajkowym.

Pracownik przechodzi na emeryturę – czy możemy wypłacić mu nagrodę jubileuszową wcześniej?

Pytanie: Proszę o opinię możliwości wypłaty pracownikowi chcącemu przejść na emeryturę nagrody jubileuszowej wcześniej niż faktyczne jej nabycie, tj. przepracowanie do pełnych lat pracy (np. 30).Chcemy wprowadzić – poprzez zmianę zakładowego układu zbiorowego pracy – możliwość wypłaty nagrody jubileuszowej zmniejszonej proporcjonalnie w zależności od daty nabycia do niej prawa. Jeżeli pracownik złoży podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z planowanym przejściem na emeryturę i brakuje mu mniej niż 12, 24 i 36 miesięcy do nabycia nagrody jubileuszowej, to proponujemy wypłacić mu odpowiednio np. 4/5, 3/5 i 2/5 wyliczonej kwoty nagrody jubileuszowej. Czy takie rozwiązanie jest prawnie możliwe? Czy wiąże się to z koniecznością zapłacenia od tych kwot ZUS (okres krótszy niż 5 lat od poprzednio wypłaconej nagrody jubileuszowej)?

178

Zgoda na wyjazdy służbowe pracownicy w ciąży w dokumentacji pracowniczej

Pytanie: W nowych przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej wskazuje się, że w dokumentacji związanej z czasem pracy umieszczamy zgodę pracownicy w ciąży na wyjazdy służbowe. Czy zgoda taka musi być faktycznie pobierana? I jeżeli tak, to czy może obejmować wszystkie przyszłe wyjazdy?

Zapis regulaminowy o nietworzeniu ZFŚS – czy znosi coroczny, styczniowy, obowiązek poinformowania o tym pracowników?

Pytanie: Zatrudniamy poniżej 20 pracowników, ale mamy regulamin wynagradzania, w którym jest zapis, że nie tworzymy ZFSŚ. Czy w takiej sytuacji nadal mamy obowiązek informacji wobec pracowników, że nie tworzymy ZFSŚ do końca stycznia danego roku?

Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika – w jakiej formie?

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o wydanie mu kopii części dokumentów z akt osobowych. Jak obecnie wygląda realizacja takiego wniosku? Pracownik wskazał, że chciałby otrzymać te dokumenty w formie elektronicznej – czy jesteśmy zobligowani do wykonania skanów itp.?

177

Wcześniejsze rozpoczęcie pracy w ramach indywidualnego rozkładu – co z nadgodzinami?

Pytanie: Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wnioskuje o indywidualny czas pracy w środę każdego tygodnia w godz. 10.00 do 18.00, a w pozostałe dni nadal wykonuje pracę od 7.00 do 15.00. Czy wynikające z tego przekroczenie dobowe należy rozliczać jako godziny nadliczbowe?

Pracownik z Ukrainy – kiedy trzeba ponowić badania wstępne i szkolenie bhp?

Pytanie: Pracownik był oddelegowany do pracy u nas z firmy ukraińskiej i nasza firma zrobiła mu badania wstępne w momencie podjęcia pracy na warunkach oddelegowania. Po jego zakończeniu pracownik wrócił na Ukrainę i po około 2-3 miesiącach wraca do nas do pracy i będzie zatrudniony na umowę o pracę w naszej firmie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (nie będzie to już oddelegowanie). Czy musimy takiego pracownika ponownie kierować na badania lekarskie i czy będą to badania wstępne, czy okresowe? To samo dotyczy szkolenia bhp?

Ewidencja czasu pracy – czy od 2019 roku przechowujemy ją przez 3 lata, czy przez 10 lat?

Pytanie: Czy obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. 10-letni okres przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dotyczy również ewidencji czasu pracy? Dotychczas przyjmowano dla niej znacznie krótszy – gdyż zaledwie 3-letni – okres przechowywania.

176

Zmiana nazwy stanowiska – czy musimy modyfikować zakres obowiązków?

Pytanie: Zmieniamy pracownikom zatrudnionym w salonach firmowych nazwy stanowisk. Nie będzie już stanowiska sprzedawcy, będzie np. doradca klienta, specjalista ds. sprzedaży itp. Zmiany te wprowadzamy w drodze porozumienia zmieniającego. Proszę o informację, czy konieczna jest także zmiana zakresu obowiązków z uwagi na zmianę nazewnictwa?

Pracownik pracował w nadgodzinach – o której może rozpocząć pracę następnego dnia?

Pytanie: Pracownik normalnie pracuje od 6.45 do 14.45, ale jednego dnia musiał dodatkowo przyjść do pracy i pracować w godzinach nadliczbowych od 19.45 do 20.45. O której powinien stawić się w pracy następnego dnia, by został zachowany 11-godzinny odpoczynek dobowy? Czy gdy przyjdzie do pracy na godzinę 9.45, to zostanie zachowany 11-godzinny dobowy odpoczynek?