175

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia – jak ustalać okresy pracy i pobytu?

Pytanie: Oświadczenie o powierzeniu pracy zostało zarejestrowane w PUP i upoważnia pracownika do pracy w okresie od 22 września do 14 grudnia 2018 r. Pracownik wjechał do Polski 19 września, a rozpoczął pracę od 24 września. Ma pracować do 14 grudnia 2018 r. (paszport biometryczny). Po tym terminie planuje wrócić na Ukrainę na 2 lub 3 miesiące i ponownie przyjechać do pracy na paszporcie biometrycznym. Jak liczyć terminy pracy 6 miesięcy oraz okres 90 dni na paszporcie biometrycznym? Jak długo pracownik będzie mógł przebywać w Polsce i jak długo będzie mógł pracować w 2019 roku? W 2018 roku pracował tylko w naszym zakładzie w terminach wskazanych wyżej.

Wypłata pensji od stycznia 2019 roku – o czym, kogo i do kiedy musimy poinformować?

Dotychczas obowiązujące przepisy (art. 86 §  3 kp) jako zasadę przyjmowały wypłacanie wynagrodzenia w formie pieniężnej, do rąk uprawnionego pracownika. Dopiero w przypadku gdy odmienne zapisy zawierał układ zbiorowy pracy lub gdy pracownik wyraził na to zgodę na piśmie, wynagrodzenie za pracę mogło być wypłacone w inny sposób – np. przelewem na konto bankowe. Od 1 stycznia 2019 r. następują zmiany w tym zakresie.

174

Przekształcenie umów terminowych w bezterminowe – do kiedy i o czym trzeba poinformować pracowników

Sprawdźmy, dlaczego niektórzy pracodawcy do 21 grudnia br. muszą zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia danego pracownika i o czym jeszcze warto poinformować pracownika, który do 21 listopada br. był zatrudniony na umowę na czas określony, a teraz ma już umowę na czas nieokreślony.

Jak prawidłowo rozwiązać umowę z nieobecnym pracownikiem po długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Pytanie: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony był 6 miesięcy na zwolnieniu lekarskim (od 2 maja do 31 października 2018 r.). Nie wrócił do pracy (nie dostał dopuszczenia lekarskiego do pracy ze względu na niesprawną rękę po wylewie), stara się o rentę i czeka na komisję ZUS (wypisywałam stosowne dokumenty).W chwili obecnej może jest już po komisji, ale nie otrzymałam żadnego pisma z ZUS. Co mam zrobić z rozwiązaniem z nim umowy o pracę? Pracownik od 2 listopada nie przychodzi do pracy. Jaką mam wysłać deklarację zusowską za tego pana za listopad, skoro nie mamy rozwiązanej umowy o pracę? Co z niewykorzystanym urlopem za rok 2018?

173

Wolne 12 listopada br. – jakie konsekwencje dla pracodawców

Ustanowienie 12 listopada 2018 r. świątecznym dniem wolnym od pracy dla pracodawców pociągnęło za sobą konieczność przeorganizowania czasu pracy pracowników i zmiany w jego rozliczaniu. Wprowadzenie jednorazowo (tylko w 2018 roku) dnia wolnego 12 listopada oznaczało przede wszystkim konieczność ułożenia na nowo grafików czasu pracy pracowników, w szczególności dla tych którzy objęci są trzy- lub czteromiesięcznym okresami rozliczeniowymi. Dowiedz się, jakie skutki w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy spowodowało ustanowienie tego święta.

Stanowisko GIP: Czy trzeba przeliczyć ekwiwalenty urlopowe za 2018 rok?

Pytanie Redakcji: Czy w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, na skutek wejścia w życie przepisów ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, pracodawcy powinni przeliczyć oraz dokonać wyrównania kwot ekwiwalentów urlopowych wypłaconych w 2018 roku byłym pracownikom w okresie przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy (tj. przed 8 listopada 2018 r.)?

Paczka świąteczna dla pracownika ze słodyczami oraz kartą przedpłaconą – jaki limit zwolnienia z PIT?

Pytanie: Pracodawca samorządowy przewiduje w regulaminie ZFŚS możliwość przekazania dzieciom pracowników paczek mikołajkowo-świątecznych. Składnikiem paczek – oprócz słodyczy – będą również karty przedpłacone do sklepów o określonej wartości, np. 50 zł. Paczki są przyznawane z zachowaniem kryteriów socjalnych. Czy tak stworzona paczka, której elementem jest karta podarunkowa, może być zwolniona z opodatkowania i korzystać z limitów zwolnień dla ZFŚS?

172

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy – w regulaminie pracy czy w umowie o pracę?

Pytanie: Chcemy wprowadzić dla jednego z pracowników system zadaniowego czasu pracy. Nasz regulamin pracy nie przewiduje takiego systemu – czy aby go zastosować, trzeba go najpierw wprowadzić do regulaminu?

Pracownik nie dopełnił swoich obowiązków – jak możemy go zdyscyplinować?

Pytanie: Pracownik odpowiedzialny za zorganizowanie prelekcji na szkoleniu wyjazdowym, nie dopilnował wszystkich wytycznych wykazanych w umowie zawartej z prelegentem (chodziło o niedopilnowanie właściwego przygotowania przez hotel warunków technicznych dla prelekcji). W związku z tym prelegent opóźnił wykład oraz naliczył nam z tego tytułu karę umowną. W jaki sposób możemy ukarać pracownika odpowiedzialnego za zorganizowanie prelekcji? Czy możemy udzielić nagany bądź upomnienia?

Okres zatrudnienia a służba wojskowa pracownika – jak prawidłowo ująć to w świadectwie pracy?

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w firmie od 1 września 1987 r. do  3 września 2018 r. W czasie zatrudnienia w okresie od 27 października 1988 r. do 19 grudnia 1989 r. odbywał służbę wojskową, po której wrócił do pracy w dniu 9 stycznia 1990 r. (miał 2 tygodnie przerwy pomiędzy wojskiem a zawartą umową po służbie wojskowej); pracownik nie miał wystawionego świadectwa pracy w momencie przejścia na służbę wojskową. Czy okres służby wojskowej i przerwę w zatrudnieniu do 9 stycznia 1990 r. powinniśmy ująć w świadectwie pracy jako okres zatrudnienia?

171

Zwolnienie lekarskie dostarczone po naliczeniu listy płac – jak rozliczyć?

Pytanie: Zdarza się, że informacja o zwolnieniu lekarskim wpływa po naliczeniu listy płac za dany miesiąc (przedostatni dzień miesiąca) i w związku z tym jest rozliczana w miesiącu następnym. Wobec tego deklaracja DRA za ten miesiąc nie uwzględnia tej absencji. Korekta uwzględniona jest w następnej deklaracji. Czy jest to prawidłowy sposób postępowania?

W jakim przypadku pracownik może odmówić wykonywania pracy nadliczbowej?

Pytanie: Pracownik po ukończeniu 10 godzin pracy (pracuje w systemie równoważnym) otrzymał polecenie wykonywania przez 4 godziny pracy w godzinach nadliczbowych. Odmówił, twierdząc, że jest za bardzo zmęczony i praca taka naruszałaby przepisy. Czy możemy wyciągnąć w stosunku do tej osoby konsekwencje dyscyplinarne? Czy pracownik może w takich sytuacjach jak opisana nie zrealizować polecenia pracy nadliczbowej?

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy – czy trzeba go wykazać w okresach nieskładkowych?

Pytanie: Wystawiamy świadectwo pracy pracownikowi, który w trakcie zatrudnienia dwukrotnie brał urlop bezpłatny oraz miał udzielony urlop bezpłatny w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych. Czy okresy tych urlopów trzeba wskazywać tylko w punkcie świadectwa dotyczącym urlopów, czy również wymienić je w okresach nieskładkowych oraz – urlop związany z ćwiczeniami wojskowymi – wskazać w części dotyczącej powszechnego obowiązku obrony?

170

Zastępowany chce się zwolnić, a zastępca jest na urlopie – jak powinien postąpić pracodawca?

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na zastępstwo za pracownicę, która jest w ciąży i w związku z tym korzysta z uprawnień związanych z urodzeniem dziecka (tak zapisano w umowie).Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy zastępowana pracownica – przebywająca na urlopie wypoczynkowym udzielonym jej po urlopie rodzicielskim – w trakcie urlopu złożyła wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia 2018 r.?

Wypadek podczas delegacji – kiedy będzie zrównany z wypadkiem przy pracy?

Pytanie: Kierowca z pracownikiem pojechali w podróż służbową samochodem osobowym. Podczas wynoszenia bagaży kierowca poślizgnął się i upadł na tyle niefortunnie, że złamał rękę. Przewracając się, wywrócił również pracownika, który także doznał mniejszego urazu. Czy zdarzenie to należy dla obu tych osób zakwalifikować jako wypadek przy pracy?

Urlop ojcowski u dwóch pracodawców – czy to dopuszczalne?

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców. Wiemy, że u drugiego złożył wniosek o urlop ojcowski, a u nas ma zamiar w tym czasie pracować. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Czy w przyszłości – po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego u tego drugiego pracodawcy – będzie mógł wnioskować o ten urlop również u nas?

169

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.

Z początkiem nowego roku szkolnego następują spore zmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli. Od początku września 2018 roku wydłużają się również okresy pracy niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. W tym samym terminie zmienia się także wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) niektórych pedagogów. Sprawdźmy szczegóły tej nowelizacji Karty Nauczyciela.

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika

Pytanie: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Wystąpił z wnioskiem o zmianę daty końcowej wypowiedzenia. Czy możemy i w jakim zakresie zgodzić się na to? Osoba ta pracuje u nas od dawna i związani jesteśmy 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Rekompensata częstej pracy w sobotę i niedzielę – czy możemy wynegocjować jej wysokość z pracownikiem?

Pytanie: Czy w przypadku dużej liczby przepracowanych dni w sobotę i niedzielę oraz braku możliwości odbioru tych dni w innym terminie, możemy negocjować z pracownikiem kwotę rekompensaty za przepracowane dni? Pracownik jest jedynym reporterem telewizji miejskiej i pracuje podczas wszystkich ważnych wydarzeń w mieście. Jego praca w soboty i niedziele jest dobrowolna. Czas wakacji nie wyczerpuje możliwości odbioru wszystkich dni. Co zrobić, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji? Może rozwiązaniem byłby nienormowany czas pracy wraz z podwyżką wynagrodzenia (funkcyjne)?

168

Zmiana rodzaju umowy przed zakończeniem poprzedniej

Pytanie: Zatrudniamy pracowników, którzy mają umowę na czas określony. Chcemy z tymi pracownikami zawrzeć umowę na czas nieokreślony. Czy możemy zawrzeć z nimi umowę wcześniej, nie czekając do zakończenia umowy terminowej? W jakiej formie należy zmienić rodzaj umowy?

Zmiana regulaminu pracy w trakcie nieobecności związanej z korzystaniem z urlopów dla rodziców

Pytanie: Pracownica jest na urlopie rodzicielskim, niedługo wraca do pracy (kończy urlop i idzie na zaległy urlop wypoczynkowy). W okresie jej nieobecności zmianie uległ regulamin pracy – w dziale, w którym pracuje, wprowadziliśmy zamiast podstawowego system równoważny, z pracą zmianową. Zmianie uległy również dni pracy (wcześniej poniedziałek – piątek, teraz firma działa w każdym dniu tygodnia). Czy w stosunku do tej osoby nowy system czasu pracy będzie obowiązywać automatycznie? Jakie ograniczenia czasu pracy będą obowiązywać w odniesieniu do tej pracownicy (dziecko będzie miało nieco ponad rok)?

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia – oryginał dla pracownika czy do akt osobowych?

Pytanie: Czy w przypadku gdy szkolenie jest organizowane i finansowane przez zakład pracy, to w aktach osobowych powinny znaleźć się oryginały certyfikatów, czy ich kopie potwierdzone za zgodność, a oryginały otrzymują na własność pracownicy?

167

Zdjęcia pracowników – kiedy potrzebujemy zgody na ich wykorzystanie, a kiedy nie?

Po 25 maja 2018 r. pracodawca może przetwarzać zdjęcia pracowników i kandydatów do pracy na dotychczasowych zasadach, tj. za ich zgodą. Nie w każdym przypadku jest ona jednak wymagana.

W delegację prywatnym samochodem – czy potrzebne skierowanie na dodatkowe badania?

Pytanie: Pracownik korzysta w podróży służbowej ze swojego prywatnego samochodu. Czy powinien przejść badania psychotechniczne i mieć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości używania prywatnego samochodu do celów służbowych?

Praktyki absolwenckie i wakacyjna praca młodocianych – o czym musimy pamiętać?

Wakacje to dobry czas na zatrudnienie absolwentów. Sprawdźmy, z kim i na jakich warunkach możemy zawrzeć umowę o praktykę absolwencką. W okresie wakacyjnym wielu pracodawców chce też skorzystać z pracy młodych, niepełnoletnich osób, które chętnie zarobią wtedy własne pieniądze. Piszemy więc również o czym nie możemy zapomnieć, zatrudniając młodego pracownika na wakacje.

166

Zmiany w ochronie danych osobowych – jakie są nowe obowiązki pracodawcy?

Rozporządzenie RODO zaczęło obowiązywać. Podsumujmy więc obowiązki pracodawcy (działu kadr) związane z ochroną danych pracowników. Zarówno te wprowadzone 25 maja 2018 r., jak i wchodzące w życie później.

Pracownik dojeżdża na rehabilitację po wypadku w pracy. Czy trzeba wystawić mu druk delegacji?

Pytanie: Lekarz skierował na rehabilitację pracownika, który uległ wypadkowi w trakcie wykonywania pracy (skręcenie kolana). Pracownik musi w tym celu dojeżdżać do innej miejscowości oraz zwalniać się z pracy. Zdaniem pracownika musimy wystawiać mu delegacje, ponieważ jest to wyjazd służbowy i w godzinach pracy, związany z zaistniałym wypadkiem w pracy. Czy pracownik ma rację i jak w tej sytuacji powinien postąpić pracodawca?

Pobyt w centrum krwiodawstwa – jak rozliczyć nieobecność pracownika?

Pytanie: Pracownica okazała pracodawcy zaświadczenie o przebywaniu – w dniu, w którym wcześniej zgłosiła nieobecność w pracy – na badaniach w centrum krwiodawstwa w godz. 8.00-12.00. Norma czasu pracy tej pracownicy wynosi 6 godz. 35 min. (ochrona zdrowia, skrócony czas pracy ze względu na karmienie dziecka). Pracownica nie wróciła już tego dnia do pracy. Czy powinna pojawić się w pracy na pozostałe 2,5 godziny, ewentualnie odrobić je w innym terminie?

165

Pracownik tymczasowy z Ukrainy – jak długo może pracować u tego samego pracodawcy przy ponownym zatrudnieniu?

Pytanie: Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem, który na podstawie umowy cywilnoprawnej z Agencją Pracy Tymczasowej wypożycza pracowników z Ukrainy. W zleceniu złożyliśmy agencji zapotrzebowanie na półroczną pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika na stanowisku spawacz dla dwóch osób. Pracownicy zaczęli u nas pracę 8 maja 2017 r. i pracowali do 11 października 2017 r., po czym na urlopie bezpłatnym udzielonym przez agencję wyjechali na Ukrainę (u nas też mieli urlop bezpłatny) – w celu załatwienia pozwolenia na dalszą pracę. Nasza firma przewidując, że wyjadą pod koniec września, złożyła 1 lipca 2017 r. zapotrzebowanie na tych pracowników z datą rozpoczęcia pracy od 1 października 2017 r. z przewidywanym okresem pracy 1 rok (taką możliwość podpowiedziała agencja). W związku z przesunięciem pobytu na Ukrainie cudzoziemcy faktyczną pracę rozpoczęli 5 listopada 2017 r. Czy pracownicy z Ukrainy, którzy mają odpowiednie pozwolenia na pracę (gwarantuje je agencja), mogą pracować u pracodawcy użytkownika tak jak pozostali pracownicy tymczasowi 18 miesięcy w przeciągu 36 miesięcy? Jeśli nie, to jak długo mogą jeszcze pracować pracownicy w podanym przypadku?

164

„Cała Polska” jako miejsce pracy – czy to poprawny zapis w umowie o pracę i od kiedy liczymy wtedy czas pracy?

Pytanie: W umowach o pracę w firmie budowlanej miejsce pracy określone jest jako „cała Polska” – ze względu na specyfikę branży i faktyczne rozrzucenie budów w różnych województwach. Czy zapis ten nie jest zbyt ogólny? Pracodawca odbiera swoich pracowników z miejsc ich zamieszkania (inna miejscowość), po czym są oni zawożeni bezpośrednio na miejsce obecnej budowy. Czy prawidłowe jest liczenie ich czasu pracy dopiero od momentu, gdy znajdują się już oni na budowie?

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące danych osobowych w zatrudnieniu

Trwają pracę nad projektem znaczących zmian przepisów polskiego prawa pracy w związku z wejściem w życie RODO. Pracodawcy muszą dostosować do nich swoje działania w zakresie zarówno danych osobowych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika, jak też w odniesieniu do stosowanych metod kontroli komputerów czy innych form monitoringu. W tym zakresie w ostatnim czasie pojawił się nowy projekt zmian ustawowych, który zastępuje wcześniejszą, dosyć słabo dopracowaną propozycję.

Zatrudnienie u dwóch pracodawców – jak dokonać zamiany wymiaru etatów?

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w dwóch współpracujących ze sobą firmach – w pierwszej na pełny etat, w drugiej na 1/4 etatu. Pracodawcy chcieliby jednak, żeby sytuacja się odmieniła i pracował on w pierwszej firmie na 1/4 etatu, a w drugiej w pełnym wymiarze.Jakie kroki należałoby w związku z tym podjąć w obu firmach?

163

Zakaz pracy w handlu w niedziele – PIP i MRPiPS odpowiadają na pytania

Zakaz zatrudniania do pracy w handlu w niektóre niedziele oraz w święta obowiązuje dopiero od 1 marca, ale już zanim wszedł w życie wzbudzał wiele emocji, wątpliwości i pytań pracodawców oraz przedsiębiorców. Przedstawiamy zatem pierwsze interpretacje dotyczące stosowania nowych przepisów. Oto 20 oficjalnych odpowiedzi, jakie Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała w uzgodnieniu z Ministerstwem Pracy.

Sprzedaż w niedziele produktów w sklepie firmowym – czy podlega pod ustawowy zakaz handlu od 1 marca?

Pytanie: Produkujemy meble, mamy przy stolarni też sklep firmowy. Czy sprzedaż w nim tylko i wyłącznie naszych własnych produktów będzie możliwa w niedziele?

Redukcja zatrudnienia spowodowana ograniczeniami zatrudniania w handlu w niedziele

Pytanie: Jakkolwiek staramy się tę kwestię poukładać, to zakaz handlu w niedzielę będzie musiał skutkować ograniczeniem zatrudnienia. Czy w razie gdy powołamy się na konieczność zwolnień w związku z ograniczeniami prawnymi, będziemy musieli wypłacać pracownikom odprawy? Czy wypowiedzenie spowodowane zmianami prawa (zakaz handlu w niedziele) jest dopuszczalne, czy przepisy nie wyłączają możliwości negatywnych konsekwencji takich zmian dla pracowników?

162

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – jak wypełnić świadectwo pracy?

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika wydziału (wcześniej specjalisty ds. sprzedaży) został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na cały okres 3-miesięcznego wypowiedzenia. W jaki sposób w związku z tym wypełnić świadectwo pracy? Czy w rubryce dotyczącej rodzaju pracy musimy podać, że w okresie wypowiedzenia nie wykonywał pracy w związku ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy?

Zakaz zatrudniania do pracy w handlu w niedzielę od 1 marca 2018 r. – w praktyce

Od 1 marca 2018 r. ograniczenie handlu w niedzielę i święta jest uregulowane w odrębnej ustawie. Oznacza to, że zasady w niej zapisane mają pierwszeństwo przed regulacjami zarówno Kodeksu pracy, jak i innych ustaw (w tym także Kodeksu cywilnego). Ustawa nie dotyczy bowiem wyłącznie pracowników. Zmiany dotknęły także Kodeks pracy, ale są one fragmentaryczne – wykreślono bowiem przepis art. 151[9a] kp, ustanawiający wcześniejszy zakaz handlu w święta, a zamiast niego wprowadzono art. 151[9b] kp, który bezpośrednio odwołuje się do przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: UOHN). Pozostałe zmiany są jedynie konsekwencją wykreślenia wspomnianego przepisu.

Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy przez pracownika

Pytanie: Czy w przypadku gdy pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę (1-miesięczny okres wypowiedzenia), pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o swojej decyzji pisemnie, czy wystarczy informacja ustna? Co w sytuacji, gdy pracownik nie chce wykorzystać urlopu, bo woli mieć wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

161

Zmiana siedziby firmy i miejsca pracy – czy pracownikom trzeba wypłacić odprawę?

Pytanie: Od nowego roku zmieniamy siedzibę spółki i w związku z tym nasi pracownicy powinni otrzymać porozumienia/wypowiedzenia zmieniające miejsce wykonywania pracy. Jest to jedyna zmiana warunków pracy. Zapewniamy również pracownikom dojazd do nowej siedziby (jest to 50 km w jedną stronę). Czy w związku z tym pracownikom należy się odprawa? Powołując się na wyrok SN z 12 sierpnia 2009 r. (sygn. akt: II PK 38/09), który dotyczył podobnej sprawy, śmiem twierdzić, że odprawa się nie należy. Wątpliwości moje budzi fakt, że jeśli pracownicy nie podpiszą nowych warunków pracy, to wejdziemy w zwolnienia grupowe i wtedy obligatoryjnie zgodnie z ustawą odprawy będą im się należeć. Czy są inne interpretacje lub orzeczenia SN, które potwierdziłyby moje wątpliwości lub im zaprzeczyły?

Zatrudnianie nauczycieli – co się zmienia?

Od 1 stycznia 2018 r. (a także od 1 września 2018 r. i w niektórych przypadkach w nieco późniejszych terminach) obowiązują bardzo duże zmiany w Karcie Nauczyciela. Dotyczą one wielu często podstawowych kwestii, takich jak m.in.: ocena pracy nauczycieli, urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia, wynagrodzenie czy dodatkowe świadczenia, zatrudnianie i zwalnianie, korzystanie z uprawnień rodzicielskich. Ponadto od 1 września 2018 r. przepisami KN objęci zostaną również nauczyciele zatrudnieni w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Ponowne obniżenie etatu zamiast wychowawczego – czy znowu chroni przed wypowiedzeniem?

Pytanie: Pracownica z końcem lutego br. wraca do pracy po urlopie wychowawczym. Z urlopu wychowawczego korzystała w częściach i obecnie złożyła pismo o powrót do pracy z obniżeniem wymiaru czasu pracy, tj. z 3/4 etatu na 1/2 etatu. Przy czym między częściami urlopu wychowawczego pracownica powróciła do pracy i już raz zmieniła wymiar etatu z całego etatu właśnie na 3/4 etatu. Na chwilę obecną pracodawca nie jest w stanie zagwarantować pracownicy stanowiska pracy zajmowanego przed urlopem wychowawczym i planuje wypowiedzieć jej umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji pracownica jest chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę ze strony pracodawcy, jeśli już raz skorzystała z możliwości obniżenia etatu po powrocie z jednej z części urlopu wychowawczego?

160

Wydanie świadectwa pracownikowi, który był przywrócony do pracy przez sąd – jaki okres zatrudnienia wykazać?

Pytanie: Pracownik, zatrudniony od 1986 roku, został zwolniony z pracy w lutym 2010 roku. Wydano mu świadectwo pracy. Pracownik odwołał się do sądu pracy, wskutek czego w październiku 2010 roku został przywrócony do pracy na tych samych warunkach pracy i płacy. Obecnie pracownik ten odchodzi na emeryturę i musimy wydać mu świadectwo pracy. Czy obecnie świadectwo powinno obejmować okres od początku zatrudnienia, a więc od 1986 roku, czy tylko od 25 października 2010 r., tj. od dnia podjęcia przez pracownika pracy ponownie? Jeżeli od 1986 roku, to czy powinniśmy podać, że pracownik nie pracował od lutego do października 2010 roku?

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy a uprawnienia pracownicze

Pytanie: Jak rozliczyć urlop bezpłatny pracownika, który wnioskuje o pojedyncze dni urlopu bezpłatnego, o długoterminowy urlop bezpłatny( np. 3 miesiące) lub we wniosku o udzielenie takiego urlopu informuje, że w czasie tego urlopu będzie świadczył pracę u innego pracodawcy? Czy w takim przypadku istotne jest porozumienie między pracodawcami, czy wystarczy informacja we wniosku pracownika co do formy wykorzystania takiego urlopu? Czy za okres urlopu bezpłatnego pracownikowi należy się urlop wypoczynkowy? Czy takie urlopy opóźniają wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zmniejszają pracowniczy staż pracy, na podstawie którego wylicza się dodatek za wysługę lat?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron na prośbę pracownika, któremu wręczono „dyscyplinarkę”

Pytanie: Pracownikowi wręczono „dyscyplinarkę” za świadczenie pracy pod wpływem alkoholu. Dokument został podpisany przez pracodawcę i wręczony pracownikowi przez osobę, którą wyznaczył do tego pracodawca. Wkrótce po podpisaniu przez pracownika oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym, zgłosił się on do pracodawcy, prosząc o możliwość rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron. Uzasadnieniem tej prośby było uniknięcie wpisu do świadectwa pracy z art. 52 kp. Czy obecnie (już po rozwiązaniu umowy) zmiana trybu ustania zatrudnienia jest dopuszczalna?